DAR NV

Naam

DAR NV

Programma

1062: Openbare Ruimte

Gemeentelijk belang

Financiële
Kerngegevens

De jaarrekening 2014 is nog niet vastgesteld. In de AVA van december is een prognose afgegeven van rond de € 4 ton.
het eigen vermogen aan het begin van het begrotingsjaar (op basis van de jaarrekening 2013) bedraagt € 13,9 mln.
het vreemd vermogen aan het begin van het begrotingsjaar (op basis van de jaarrekening 2013) bedraagt €  12,7 mln.
het rekeningresultaat 2013 bedraagt:  € 1 mln.

De gemeentelijke financiële bijdrage

Stadsbegroting 2014
De onderhandelingen voor de DVO van 2014 zijn begin dit jaar afgerond. De hoogte van de aanneemsom is voor 2014 € 16,2 mln. (2013: € 16,6 mln).
DAR NV ontvangt geen financiële bijdrage in de exploitatie van de gemeente Nijmegen als aandeelhouder.
Stadsrekening 2014
Dar heeft in 2014 naar tevredenheid geopereerd wat betreft afvalinzameling, reiniging en gladheidsbestrijding. De verrekening van de DVO 2014 moet nog plaatsvinden nadat de jaarrekening van DAR over 2014 is vastgesteld.

(Financiële) risico's

De grootste opdrachtgever voor DAR is de gemeente Nijmegen. Begin 2012 zijn de meeste regiogemeenten als aandeelhouder toegetreden tot Dar NV . Daarmee is een sterke en brede basis gelegd voor de toekomst van Dar NV en zijn de risico’s beperkt. Voor de gemeente Nijmegen als aandeelhouder beperkt het risico zich tot de hoogte van de participatie van € 1,13 mln. euro.
Daarnaast heeft de gemeente ook enkele leningen uitstaan. Het risico met betrekking tot deze leningen is beperkt door toetreding van andere aandeelhouders en het feit dat we ook opdrachtgever zijn.

Doel

Stadsbegroting 2014
Per 2012 hebben diverse gemeenten besloten  het gemeentelijk afvalbeheer bij DAR onder te brengen. Het is aan Dar om de hierbij horende regiefunctie waar te maken en haar organisatie daar verder op in te richten. Daarnaast is een belangrijk streven van DAR de kostprijzen op een scherp niveau te brengen en te houden.

Ontwikkelingen

Met de toetreding van de regiogemeenten tot DAR wordt gebouwd aan één regionaal afvalinzamelbedrijf.  In 2015 zijn hierin de volgende stappen gezet.

  • De milieustraat aan de Kanaalstraat is verbouwd en gemoderniseerd in lijn met het nieuwe toelatings- en acceptatiebeleid. Eerder was dat al voor de milieustraat op industrieterrein Bijsterhuizen het geval. Het is de bedoeling dat beide milieustraat ook voor alle andere regiogemeenten toegankelijk wordt.
  • Er is een plan uitgewerkt om de textielinzameling regionaal te organiseren en harmoniseren. Tevens is een plan opgesteld voor een regionaal sorteerbedrijf uitgewerkt waar al het in de regio ingezamelde textiel zal worden uitgesorteerd ten behoeve van hergebruik. Bij de uiteindelijke realisatie van het sorteerbedrijf zal social return een belangrijke component gaan vormen.
  • Alle regiogemeenten hebben hun taken op het gebied van afvalinzameling en -verwerking aan DAR uitbesteed. Daarmee zijn de voorwaarden geschapen voor DAR om uit te groeien tot dé regionale regisseur voor de uitvoering van ons afvalbeleid.
  • De regiogemeenten hebben bij toetreding bedongen dat zij in 2016 het aandeelhouderschap van Dar kunnen heroverwegen. Daartoe is in 2014 een tussenevaluatie gehouden zodat eventuele verbeterpunten tijdig kunnen worden opgepakt. Hieruit is gebleken dat de regiogemeenten een positief beeld hebben van Dar en tevreden zijn over de door Dar uitgevoerde werkzaamheden.
  • Binnen DAR is een werkcorporatie ingericht voor de uitvoering van groentaken. Met de werkcorporatie is  ‘social return’ een expliciete doelstelling van DAR geworden.