Nazorg Bodem

Naam

Nazorg Bodem

Programma

1022-Klimaat & Energie

Openbaar belang

Nazorg Bodem verricht diensten op locaties met bodemverontreiniging en voert langdurig beheer van niet (volledig) gesaneerde bodemverontreinigingslocaties en stortplaatsen. De nazorgactiviteiten en bodemsaneringen, waartoe ook grondwatersaneringen behoren, hebben vaak een lange looptijd tot 30 jaar, waarbij Nazorg Bodem tegen betaling de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden en het resultaat overneemt. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt momenteel duidelijk in Gelderland. In het verlengde van het landelijke beleid en regelgeving om bodemverontreiniging voldoende te saneren en te beheersen is er maatschappelijk gezien behoefte aan de werkzaamheden die Nazorg Bodem uitvoert.

Gemeentelijk belang

Nazorg Bodem heeft momenteel geen projecten in Nijmegen. Wel heeft de gemeente Nijmegen heeft  een project dat eventueel in aanmerking zou komen om door Nazorg Bodem of een dergelijke partij  te worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente Nijmegen als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming er eveneens belang bij dat de wettelijke langdurige nazorgverplichtingen van andere partijen en bedrijven in Nijmegen goed worden uitgevoerd. Er is behoefte aan een partij die de activiteiten van Nazorg Bodem uitvoert. Voor ontwikkelingen hieromtrent verwijzen wij naar de tekst hierna.

Financiële
Kerngegevens

De jaarrekening 2014 of een tussentijdse prognose is niet beschikbaar. De jaarrekening 2013 sluit af met een klein netto negatief  resultaat (€2018). Dit is te herleiden tot lage rendementen van beleggingen
Nazorg Bodem Holding BV is een vennootschap zonder winstoogmerk. Winsten vloeien af naar de Waarborgfonds BV, ten behoeve van de risicoafdekking.
Het eigen vermogen is ultimo 2013 met €2.019 afgenomen en bedraagt bij het begin van het begrotingsjaar 2014 € 351.662. De kortlopende schulden bedragen ultimo 2013 € 133.658.
Nijmegen heeft ingestemd met de vaststelling van de jaarrekening 2013 en met het decharge verlenen aan directie en RvC voor het gevoerde beleid en het gehouden toezicht.

De gemeentelijke financiële bijdrage

Nijmegen is voor 28,7% aandeelhouder van Nazorg Bodem Holding BV.
Het financieel risico is beperkt tot de deelname in het aandelenkapitaal

(Financiële) risico's

Doel

Nazorg Bodem heeft eind 2013 8 afgekochte projecten op even zoveel locaties met een totale afkoopsom van  ca. 7,9 mln euro. Daarnaast zijn nog voor 2 andere locaties nazorgverplichtingen overgenomen voor een relatief korte periode en zonder gegarandeerde afkoop.
In de begroting voor 2014 (die is opgesteld in de eerste helft van 2013) is uitgegaan van 3 nieuwe projecten in 2014 met een gezamenlijk startkapitaal van circa 1,7 mln. euro.

Ontwikkelingen

Nazorg Bodem heeft momenteel geen projecten in Nijmegen en daar is ook geen concreet zicht op. Dus behartigt Nazorg Bodem geen Nijmeegs belang, dat nodig maakt dat wij aandeelhouder zijn. Nazorg Bodem zit in een proces met drie landelijke organisaties en het ministerie van I&M gericht op samenvoeging van deze organisaties. Wij verwachten dat dit onderwerp in 2015 voorgelegd zal worden aan de aandeelhouders van Nazorg Bodem. Een samengaan van Nazorg Bodem met andere organisaties  kan voor ons een natuurlijk moment zijn om ons aandeelhouderschap te beëindigen.

Agenda

Jaarlijks vindt in juni een aandeelhoudersvergadering plaats.