ODRN

Naam

ODRN

Programma

1022-Klimaat & Energie
1031-Ruimte & Cultuurhistorie

Openbaar belang

Het doel van de vorming van de ORN is om hogere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te bereiken tegen lagere kosten: sneller, beter, goedkoper. Om dit te bereiken zijn verschillende VTH-taken van de 6 gemeenten in de regio Nijmegen en de provincie Gelderland gebundeld in de ODRN. Door deze bundeling van taken kan zowel de kwaliteit van de uitvoering vergroot worden alsook de efficiency. De inbreng varieert in de regio Nijmegen: Alle Gemeenten brengen de milieutaken in, de provincie en Nijmegen brengen naast milieu ook hun bouwtaken (Wabo-breed) in. Vanaf 2015 brengt de nieuwe gemeente Berg en Dal (MUG) ook de taken Wabo-breed in. Deelname aan de ODRN dient een publiek belang. Immers de kwaliteit en de efficiency van de vergunningverlening, toezicht en handhaving neemt toe.

Gemeentelijk belang

De ODRN voert een gemêleerd takenpakket uit dat bestaat uit een verplicht
basistakenpakket (het volledige milieupakket) voor alle opdrachtgevers. Voor de

gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland worden bovendien vrijwillige taken op het gebied van de WABO - vanwege verwachte grotere schaalvoordelen (collegebesluit 12-9-2011) - uitgevoerd.

Financiële
Kerngegevens

Enkele kengetallen uit de jaarrekening 2013 (jaarrekening 2014 nog niet beschikbaar):
EV: € 609.000; hiervan is in 2014 € 300.000 terugbetaald aan de deelnemers. Voor Nijmegen was dat een bedrag van € 185.000
VV; nihil
Resultaat 2013; voordeel van 0,6 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen in 2014 is terugbetaald aan de deelnemers.

De gemeentelijke financiële bijdrage

De gemeente heeft in 2014 een bijdrage van  € 5,6 miljoen betaald. Na aftrek van de terugontvangen bijdrage 2013 is er € 5,4 miljoen netto overgemaakt aan de ODRN in 2014.

(Financiële) risico's

Voor het begrotingsjaar 2014 lagen er diverse taakstellingen die grotendeels door de ODRN ingevuld moesten worden. A-structureel zijn deze taakstellingen - financieel gezien - in 2014 gerealiseerd.   
Ook in meerjarenbegroting van 2015-2018 zijn deze taakstellingen verwerkt. De taakstellingen hebben betrekking op enerzijds minder toezicht en handhaving bij Milieu en Bouwen (PPN14) en anderzijds op een verwachte terugloop van de bouwleges (SB2014-2017). Wij zijn actief in overleg met de ODRN over de structurele invulling van de noodzakelijke bezuinigingen.

Doel

Voor de gemeente Nijmegen verzorgen van de Wabo-vergunningverlening. Dat betekent de uitvoering van zowel de vergunningverlening voor de zogenaamde BRIKS-taken (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) als ook de vergunningverlening voor milieu. Voor 2014 is de beoogde uitvoering door de ODRN gerealiseerd.

Ontwikkelingen

Naast de afwikkeling van diverse taakstellingen (zie risico’s) zijn/komen er landelijke ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op handhaving, toezicht en vergunningen. Hierbij moet gedacht worden aan meer of andere richtlijnen voor vergunningvrij bouwen, private kwaliteitsborging (toets aan bouwbesluit) en diverse wijzigingen voortkomende uit de aankomende Omgevingswet.