GR Bergerden

Naam

GR Bergerden te Lingewaard

Programma

1032: Grondbeleid

Openbaar belang

Het samenwerkingsverband heeft tot hoofddoel het bevorderen van de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de glastuinbouw en daarmee verband houdende bedrijvigheid door het ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk glastuinbouwgebied.

Gemeentelijk belang

Het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de glastuinbouw. Nijmegen neemt voor 50% deel in de daarvoor opgerichte gemeenschappelijke regeling.

Financiële Kerngegevens

 • De GR heeft een grondexploitatie met een negatief financieel resultaat.
  Per 31 -12-2013 is de verbonden partij volledig met vreemd vermogen gefinancierd voor €29,9 miljoen. De onderhandenwerk positie bedraag dan € 18,7 miljoen.
  De grondexploitatie 2014 bevat het nieuwe toekomstperspectief voor Bergerden en heeft een nadelig resultaat van € -10,1 miljoen netto contant per 1-1-2014.
 • Het risicoprofiel in de grondexploitatie 2014 (concept) bedraagt totaal € 4,3 miljoen, aandeel gemeente Nijmegen € 2,2 miljoen.

De gemeentelijke financiële bijdrage

 • Er is een voorziening getroffen voor het tekort dat voor rekening van de Gemeente Nijmegen is voor ca. € 5,3 mln (netto contant per 1-1-2015)
 • In het coalitieakkoord 2014-2018 was voor Bergerden al rekening gehouden met een extra voorziening van € 2,0 miljoen en verlaging van het weerstandsvermogen van € 5,0 miljoen naar € 2,5 miljoen (Coalitieakkoord 2014 en Risiconota 2014)

(Financiële) risico's

 • Uit een inventarisatie vanuit de projectdirectie Bergerden zijn een 16-tal risico’s in beeld gebracht. De belangrijkste 5 risico’s met de hoogste bijdrage aan de benodigde weerstandscapaciteit zijn:
 • Verlaging van de grondprijzen
 • Vertraging van de uitgifte vanwege diverse redenen
 • Het niet verkopen van de laatste hectare t.b.v. glas
 • Het niet verkopen van de laatste hectare t.b.v. agrobusiness
 • Het niet sluiten van exploitatieovereenkomsten

Al bij de opstart van Bergerden, in de bestemmingsplanfase, is rekening gehouden met een achtervangconstructie. De provincie Gelderland heeft namelijk toegezegd om medewerking te verlenen om een gedeelte van het gebied om- c.q. breder te bestemmen naar glas plus agro-business indien dit financieel nodig was.
Uitgangspunt in deze grondexploitatie is de uitgifte van grond t.b.v. glastuinbouw en het ombestemmen van 7 ha glastuinbouw naar agro-business hoog.
Het nieuwe toekomstperspectief van Bergerden gaat verder uit van verbreding van een deel van het gebied van glastuinbouw naar agro-business laag (ca. 20 ha).
Bovendien wordt een deel van de nog niet verworven gronden (ca. 21 ha) niet meer actief omgezet naar glastuinbouw en is de uitgifte van glas vertraagd. De grondexploitatie 2014 bevat al deze uitgangspunten.

Ontwikkelingen

Het businessplan met bijbehorende nieuwe grondexploitatie op basis van het nieuwe toekomstperspectief is inmiddels uitgewerkt en is door het DB van de GR Bergerden vastgesteld (incl. de goedkeurende verklaring van de accountant). De raden worden nu in staat gesteld wensen en bedenkingen in te brengen in jaarstukken, begroting en businessplan, waarna het AB het businessplan met bijbehorende nieuwe grondexploitatie definitief kan vaststellen en toezending naar GS kan plaatsvinden. In de planexploitatie op basis van het nieuwe toekomstperspectief is de looptijd van de exploitatie verlengd naar 2025. De grondprijs voor glastuinbouw is verlaagd en een deel van het glastuinbouwgebied, te weten 27 ha wordt uit marktoverwegingen herbestemd tot agrobusiness. Tevens is de totale hoeveelheid beschikbare grond voor glas verkleind en vertraagd en is de opbrengstenstijging van glas op nul gezet. De planexploitatie komt met deze wijzigingen uit op een financieel negatief eindresultaat van € -10,1 mln, netto contant per 1-1-2014. Hiervan komt de helft voor rekening (€ 5 miljoen) van de gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft hiervoor een aanvullende voorziening getroffen ten laste van de saldireserve. Tevens is het risicoprofiel opnieuw bepaald. Het totale risicoprofiel van Bergerden is gewaardeerd op € 4,3 miljoen, dit betekent dus Nijmegen in haar weerstandscapaciteit rekening moet houden met € 2,2 miljoen.