Milieusamenwerking en Afvalverwerking (MARN)

Naam

Milieusamenwerking en Afvalverwerking (MARN)

Programma

1062: Openbare Ruimte

Gemeentelijk belang

Via de Marn participeren wij in de ARN. Hierdoor hebben wij een zekere invloed op de gehele keten van afvalinzameling en verwerking.

De gemeentelijke financiële bijdrage

Aangezien de kosten van de GR Marn worden gedekt uit de verhuur van terreinen aan ARN, zijn er binnen de gemeente geen lasten begroot.

Binnen het programma Openbare Ruimte is een bezuiniging gesteld met de afbouw van taken van MARN van € 0,3 miljoen vanaf 2014. We gaan er vanuit dat positieve resultaten worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten, waarbij de Gemeente Nijmegen een aandeel van 50% heeft. In 2014 is deze taakstelling gerealiseerd zij het dankzij een tweetal eenmalige meevallers.

Resultaat
begroting
MARN

Uitkeringen
aan
Nijmegen

Bezuinigings-
taakstelling

Resultaat

2014

293.000

334.000

300.000

  34.000

2015

338.000

172.000

300.000

128.000 -/-

2016 en verder

399.000

233.000

300.000

  67.000 -/-

In 2015 ontstaat een groot tekort op onze bezuinigingstaakstelling. Voor het meerjarenperspectief (2016 en verder) kan het tekort worden teruggedrongen doordat een aantal bezuinigingsmaatregelen dan hun effect zullen hebben. Het tekort blijft desalniettemin substantieel.

(Financiële) risico's

De deelnemende gemeenten staan garant voor rente en aflossing van leningen van de GR MARN en voor garanties die de GR MARN heeft gegeven aan ARN BV. Ultimo 2013 betekent dat voor de gemeente Nijmegen een garantstelling van circa € 4,2 mln.  Vanwege aflossing van leningen door ARN BV zal het risico eind 2015 zijn gereduceerd tot een bedrag van € 2,2 mln. Het risico dat de ARN verplichtingen niet na kan komen, schatten wij laag in.
ARN is een indirect verbonden partij. De ARN heeft meerdere aandeelhouders; een van deze aandeelhouders is de MARN. Door de getrapte vertegenwoordiging heeft de gemeente Nijmegen een beperkte invloed op het beleid van ARN BV. Vanuit dat perspectief volgen wij de ontwikkelingen bij de ARN aandachtig.
In geval van faillissement van ARN BV loopt de gemeente Nijmegen het risico, dat haar relatieve aandeel (via de MARN) in het aandelenvermogen moet worden afgeschreven. Bovendien is de MARN voor haar exploitatie afhankelijk van de verhuuropbrengsten van de grond aan ARN BV (jaaromzet € 0,7 miljoen). Een faillissement van ARN BV betekent  op korte termijn voor de MARN een hogere exploitatielast van € 0,7 miljoen waaraan de gemeente Nijmegen op grond van de gemeenschappelijke regeling ongeveer de helft zal moeten bijdragen. Overigens schatten wij de kans dat de ARN failliet gaat laag in.

Doel

Het nastreven van een doelmatige en milieuhygiënische verantwoorde verwerking van afvalstoffen en het toezien op de continuïteit in de afvalverwerking.