Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid

Naam

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid

Programma

1012 Veiligheid

Openbaar belang

Belang van fysieke veiligheid, door het voorbereiden en bestrijden van incidenten, rampen en zware ongevallen.

Gemeentelijk belang

De wettelijke grondslag ten aanzien van bovengenoemde taken ligt in de Wet op de Veiligheidsregio’s, de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Ambulancezorg.
Ten aanzien van de ambulancezorg geldt dat de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de organisatie en het waarborgen van een adequaat niveau van ambulancezorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten is, maar de financiering een taak van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Financiële
Kerngegevens

(uit jaarrekening 2013)
Eigen vermogen:  8.336.000
Vreemd vermogen:  €  42.361.000
Omzet:  € 58.435.000
Personeelsomvang:  544 medewerkers

Op basis van de tussentijdse rapportages 2014 wordt een positief resultaat van circa €1 miljoen verwacht.

De gemeentelijke financiële bijdrage

De gemeente heeft in 2014 een bijdrage van € 9.603.334 betaald aan de Veiligheidsregio.

(Financiële) risico's

Als de Veiligheidsregio een tekort heeft zal een beroep gedaan worden op de deelnemende gemeenten waaronder Nijmegen.

Doel

Veiligheid en hulpverlening in Gelderland-Zuid.

Ontwikkelingen

Als organisatie bestaat de VRGZ nu 10 jaar. Markant mijlpaal hierbij blijft nog steeds dat er sinds 1 januari 2013 sprake is van een geregionaliseerde brandweer. Hiermee werd een goede basis gelegd voor de huidige doorontwikkeling van de organisatie. Op het programma voor komend jaar staat  het aanpakken van de structuur van de brandweerorganisatie. Dit betekent een reorganisatie van risicobeheersing, incidentbestrijding, operationele voorbereiding en bedrijfsvoering van de brandweer.
Ook is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een regionale stafsectie bevolkingszorg die nu volledig operationeel is. Eind 2013 is het programma versterking crisiscommunicatie vastgesteld en daarvan is iedereen inmiddels opgeleid en getraind. Het resultaat is dat per 1 januari 2015 er twee stevig opgeleide en gecertificeerde kolommen bevolkingszorg en crisiscommunicatie staan.