Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg regio Nijmegen

Naam

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg regio Nijmegen

Programma

1051: Zorg en Welzijn

Openbaar belang

Beschermen en bevorderen van de volksgezondheid in Gelderland-Zuid.

Gemeentelijk belang

Uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet Publieke Gezondheid. Deze taken bekostigen we via een gemeentelijke bijdrage per inwoner. Naast de wettelijke taken voert de GGD Gelderland-Zuid ook andere taken uit zoals op het gebied van maatschappelijke opvang en jeugd. Vier keer per jaar vindt een overleg van het Algemeen Bestuur plaats.

Financiële
Kerngegevens

Er zijn nog geen definitieve cijfers beschikbaar over 2014.Op basis van de halfjaarrapportage t/m juni 2014 is het verwachte resultaat € 382.000.

Op 31 december 2013 was de vermogenspositie van de GGD regio Gelderland Zuid als volgt:
Eigen vermogen       € 1.792.000
Vreemd vermogen   € 6.011.000
Totaal vermogen      € 7.803.000

Het financiële resultaat over begrotingsjaar 2013 was € 462.000

Aantal fte's in 2013 was 196,3.

De gemeentelijke financiële bijdrage

De gemeentelijke bijdrage, inclusief subsidies, in 2014 aan de GGD was € 7,8 miljoen.
Voor de gemeentelijke bijdrage in 2014 aan de GGD zijn de volgende bedragen in de begroting opgenomen:
• Jeugdgezondheidszorg € 1.937.000
• Verplicht takenpakket: € 2.955.000
•  Jeugdgezondheidszorg maatwerk: € 154.000
• Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg: € 323.000
•  Totaal € 5.369.000
Naast de gemeentelijke bijdrage voor de wettelijke taken subsidieert de gemeente Nijmegen in 2014 nog afzonderlijke projecten, zoals gezondheidsmakelaars, Alcoholmatigingsproject, Veelplegers, inzet MBZ etc.

(Financiële) risico's

De wettelijk verplichte fusie van GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland had frictiekosten bij Regio Rivierenland en fusiekosten tot gevolg. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij het Ministerie van VWS. Er is nog geen reactie ontvangen op de subsidie-aanvraag.

Doel

De GGD Gelderland-Zuid is partner in de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid “Samen gezond verder” 2013-2016. De GGD onderschrijft de prioriteiten van het beleid en draagt door de uitvoering op diverse terreinen (gezondheidsmakelaar, alcoholmatiging, jeugdgezondheidszorg) bij aan de realisatie. De uitvoering van de wettelijke taken is basis van het gezondheidsbeleid.

Ontwikkelingen

De transitie van de AWBZ en de Jeugdzorg en de Kanteling en de wijkgericht werkwijze met lokale netwerken / sociale wijkteams hebben invloed op de uitvoering van het werk van de GGD Gelderland-Zuid. Wij houden aansluiting bij deze ontwikkelingen.