Breed (Werkvoorzieningschap Nijmegen e.o.) te Nijmegen

Naam

Breed (Werkvoorzieningschap Nijmegen e.o.) te Nijmegen

Programma

Werk en Inkomen

Openbaar belang

Breed is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Gemeentelijk belang

Het aandeel van de Gemeente Nijmegen in Breed bedraagt circa 52% (op basis van het aantal inwoners). Voor 2014 had Nijmegen een taakstelling van 1.141 SE (afgerond, na uitruil). Breed heeft in 2014 een taakstelling van 1.142 SE voor  Nijmegen gerealiseerd. Eind 2014 stonden 193 mensen uit Nijmegen met een SW-indicatie op de wachtlijst voor een dienstverband bij Breed. Deze mensen kunnen, als gevolg van invoering van de Participatiewet, niet meer instromen in een arbeidscontract op basis van de WSW. Wel heeft deze groep voorrang bij het inzetten van instrumenten op basis van de Participatiewet. De betrokken personen worden hierover geïnformeerd door het regionaal werkbedrijf.

Financiële
Kerngegevens

Enkele kerngegevens (x €1.000,-) op basis van de begroting 2014 Breed:
Subsidieresultaat: -/- 3.630
Subsidieresultaat bestaat uit de inkomsten subsidie Wsw van de gemeenten (€ 50.559) minus de salarissen en kosten tbv de SW-medewerkers (€ 54.189).
Bedrijfsresultaat: 3.618
Bedrijfsresultaat bestaat uit de netto bedrijfsopbrengsten (€ 13.480) minus de totale bedrijfskosten (€ 9.862).

Gemeentelijke bijdragen: 0 euro aan de lopende exploitatie, daarnaast € 1,3 miljoen voor reorganisatiekosten

Om aansluiting te houden bij eerdere jaarrekeningen, zijn hierboven de cijfers uit de begroting 2014 gebruikt. Voor de realisatie 2014 zijn de definitieve cijfers nodig, deze zijn op het moment van opstellen van deze jaarrekening nog niet beschikbaar. Breed heeft echter in het najaar van 2014 informatie aan de gemeenten verstrekt, waaruit blijkt dat de begroting 2014 niet gerealiseerd kon worden in 2014. Er is sprake van een exploitatietekort (prognose bij 3e kwartaal) van € 1,3 miljoen in 2014.  

De gemeentelijke financiële bijdrage

Breed ontvangt van alle deelnemende gemeenten subsidie ad € 49,0 miljoen (prognose). Nijmegen heeft voor 2014 € 29,6 miljoen beschikt aan Breed. Het betreft de reguliere subsidie waarvoor de gemeente van het ministerie van SZW rijksmiddelen ontvangt. Verder hebben de deelnemende gemeenten in 2014 een bijdrage in de exploitatietekorten, bestuurs- en beheerskosten en reorganisatiekosten geleverd. Voor Nijmegen kwam deze bijdrage uit op € 1,3 miljoen. Dit is conform het eerder vastgestelde transitieplan van Breed (transformatie naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf).

(Financiële) risico's

Om aansluiting te houden bij eerdere jaarrekeningen, zijn hierboven de cijfers uit de begroting 2014 gebruikt. Voor de realisatie 2014 zijn de definitieve cijfers nodig, deze zijn op het moment van opstellen van deze jaarrekening nog niet beschikbaar. Zoals hierboven vermeld is, is de prognose voor 2014 dat er sprake zal zijn van een exploitatietekort van € 1,3 miljoen in 2014.

Om dit verwachte negatieve resultaat op te vangen, wordt bekeken of Breed bestaande reserves en voorzieningen kan inzetten. Voor de langere termijn biedt de integratie met het Werkbedrijf kansen ten aanzien van efficiëntie, maar we moeten daarnaast rekening blijven houden met onzekerheid op het gebied van de inkomsten uit de bedrijfsactiviteiten. Breed heeft een strategie ingezet en een daarbij behorende reorganisatie uitgevoerd, waarbij Breed zich ontwikkelt tot een arbeidsbemiddelingsbedrijf. De SW-medewerkers worden hierbij zoveel mogelijk gedetacheerd. Het succes van deze werkwijze hangt van vele factoren af, onder andere de marktomstandigheden en de mogelijkheden om samenwerking met andere bedrijven (waar SW-medewerkers werken of gaan werken) aan te gaan.

Doel

De deelnemende gemeenten hebben de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening gedelegeerd aan de GR Breed. De gemeenten zijn: Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Breed heeft in 2014 circa 2.300 medewerkers met een SW-indicatie (1.974 standaard eenheden, waarvan 39 voor gemeenten buiten de GR Breed). Breed streeft er naar om zoveel mogelijk SW-medewerkers zo regulier mogelijk aan het werk te stellen. Hierbij werkt Breed aan de doelstelling om in 2017 85% van de SW-medewerkers in een vorm van detachering of begeleid werken te laten werken, dat wil zeggen bij een reguliere werkgever/opdrachtgever.

Ontwikkelingen

Breed zal in het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen worden opgenomen. In juli 2014 zijn voor de integratie Breed en Werkbedrijf een aantal uitgangspunten vastgesteld. De raad heeft zijn wensen en bedenkingen geuit op deze uitgangspunten.  In de loop van 2015 zal dit proces worden voortgezet en zal nadere (uitwerkings)besluitvorming plaatsvinden. De inhoudelijke koers, waarin Breed zich ontwikkelt tot een arbeidsbemiddelingsbedrijf, wordt voortgezet conform eerdere besluitvorming.