De Euregio te Kleve

Naam

De Euregio te Kleve

Programma

Citymarketing en Externe Betrekkingen

Openbaar belang

De Euregio Rijn Waal is een vrijwillig verband van meer dan 50 gemeenten aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens, die alle binnen het werkingsgebied vallen van het Europese Structuurfonds Interreg IVA.

Gemeentelijk belang

Nijmegen is met Duisburg de grootste deelnemer in de Euregio.
Ten behoeve van het Nijmeegse belang bevordert de Euregio:
De toegang tot subsidieregelingen waarmee ook het belang van de Nijmeegse burgers is gediend.
Het innovatief vermogen.
Een lobby richting Duitse en Nederlandse ministeries met als doel om hinderpalen voor samenwerking te slechten.
De grensoverschrijdende samenwerking en de Europese integratie in brede zin.

Financiële
Kerngegevens

De goedgekeurde jaarrekening 2013 van de Euregio toont een evenwichtige financiële situatie met een eigen vermogen van € 1,3 miljoen, vreemd vermogen van € 2,4 miljoen, materiële vaste activa van € 1,1 miljoen en liquide middelen van ca € 2 miljoen. De vermogenspositie vertoont door de jaren heen een stabiel beeld.

De gemeentelijke financiële bijdrage

In 2014 is de contributie ad € 27.900 betaald.

(Financiële) risico's

De Euregio Rijn- Waal heeft tot nu toe een gezonde bedrijfssituatie getoond blijkende de externe beoordelingen bij de jaarrekeningen. De rol bij de Europese projectsubsidies is qua financiële risico's beperkt; deze worden vanuit Brussel verstrekt op basis van Europese regelgeving, toetsingskaders en AO. De risico's bij de projectsubsidies liggen met name bij de uitvoerders (aan beide zijde van de grens) en uiteindelijk bij de Bezirksregierung Düsseldorf en de Nederlandse Staat. Ook over 2014 zijn geen actuele risico's van enige omvang bekend.

Doel

Het mede mogelijk maken van economisch structuur versterkende projecten, ontwikkelen van (kleinere) grensoverschrijdende sociaal-culturele initiatieven, invulling geven aan de kadernota Onbegrensd en Onbevangen en de Economische Innovatie Agenda 2020

Ontwikkelingen

Inspelen op nieuwe INTERREG V A programma en de daaraan gekoppelde Strategische Agenda 2020