Stadsregio Arnhem Nijmegen

Naam

Stadsregio Arnhem Nijmegen

Programma

Citymarketing en Externe Betrekkingen

Openbaar belang

De Stadsregio Arnhem Nijmegen was een wgr plus regeling met wettelijke bevoegdheden op het vlak van mobiliteit en bereikbaarheid.
Op 16 december heeft de eerste kamer het wetsvoorstel afschaffing wgr-plus regio's aangenomen en per 1 januari 2015 bekrachtigd. De BDU Mobiliteit is per 1 januari overgegaan naar de provincie.
Daarmee is het openbaar lichaam Stadsregio als gemeenschappelijke regeling nog niet beëindigd; het staat het openbaar lichaam vrij om als gemeenschappelijke regeling door te gaan.
Maar het proces van liquidatie voor de Stadsregio is in gang gezet. Er wordt gekoerst om per 1-7-2015 het verband te beëindigen en soepel over te schakelen op de nieuwe regionale verbanden (nieuwe gemeenschappelijke regeling, triple helix).

Gemeentelijk belang

Via de Stadsregio is de afgelopen jaren voor vele miljoenen geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de stad en in een duurzame mobiliteit.Voor Nijmegen is van belang dat de relevante projecten doorgang blijven vinden en dat de nieuwe regionale samenwerkingen tot stand komen, waardoor evenwicht in de regio wordt geborgd en er meer mogelijkheden zijn om politieke ambities te realiseren.

Financiële
Kerngegevens

Enkele kengetallen uit de jaarrekening 2013 (jaarrekening 2014 nog niet beschikbaar):
EV: € 5,8 miljoen; bestaat met name uit het weerstandsvermogen € 2,7 miljoen, bestemmingsreserve wonen € 1,2 miljoen en stimulering € 1,1 miljoen. Ten opzichte van 2012 is het EV ca 10 miljoen afgenomen wat vrijwel volledig verklaard wordt door de uitkeringen en betrokken gemeenten van de bestemmingsreserve BWS.
VV: € 161 miljoen; waarvan € 147 vooruitontvangen middelen en € 13 miljoen aan langlopende verplichtingen en overige schulden
Liquide middelen:
Resultaat 2013: voordeel van 0,5 miljoen is grotendeels toegevoegd aan het weerstandsvermogen

De gemeentelijke financiële bijdrage

Nijmegen heeft in 2014 een contributie betaald van € 510.752,83 (166.369 inwoners á € 3,07). Daarnaast is er een bijdrage van € 4.500,- betaald voor Bureau Brussel

(Financiële) risico's

Conform de statuten vindt de verdeling van vermogen en schulden plaats onder de deelnemende gemeenten. De Stadsregio heeft een weerstandsvermogen opgebouwd in 2014 van € 3.138.990,-. Ondanks dat risico's bij liquidatie zijn meegenomen is het weerstandsvermogen waarschijnlijk ontoereikend. Er dient rekening gehouden te worden met een maximaal risico van  € 1,4 miljoen. voor Nijmegen is dat € 316.890,-
Nijmegen heeft hierdoor een financieel risico vanaf 2015. Het beschikbare budget voor contributie  (na bezuiniging) van € 285.000,- in 2015 (en € 170.000,- vanaf 2016) zal ontoereikend zijn om de liquidatie en de nieuwe samenwerkingsvormen te betalen.

Doel

Een efficiënte regionale samenwerking.

Ontwikkelingen

Reeds beschreven.