Verbonden partijen

Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Sturing en Control Verbonden Partijen;
 • de definitie die wij hanteren voor verbonden partijen;
 • visie op en beleid ten aanzien van verbonden partijen.

Daarna volgt een toelichting per verbonden partij.

Sturing en Control Verbonden Partijen
De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in de verbetering van sturing en control op verbonden partijen. Over de bereikte resultaten hebben wij uw Raad periodiek geïnformeerd. Het actueel houden van de specifieke kaders per verbonden partij blijft een continu punt van aandacht.

Definitie Verbonden Partijen

Wij spreken van een verbonden partij daar waar het gaat om een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft[1].  Met deze definitie sluiten wij aan bij de definitie die in het Besluit Begroting en Verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is opgenomen.
Van een financieel belang is sprake als:

 • een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat;
 • de gemeente voor bedragen aansprakelijk kan worden gesteld indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Dit betekent concreet dat er sprake is van een bestuurlijk belang als de wethouder, het Raadslid of de ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt.

Visie en beleid

Visie en beleid zijn vastgelegd in de ‘Kadernota Verbonden Partijen gemeente Nijmegen’, door uw Raad vastgesteld op 17 september 2014. De kadernota is de basis voor de sturing en control van verbonden partijen in het algemeen en helpt bij het verhelderen van de afwegingen die wij in Nijmegen maken bij het aangaan, volgen en beëindigen van deelnemingen in het bijzonder. Wij vatten visie en beleid zoals vastgelegd in de kadernota als volgt samen.

De Kadernota is een richtinggevend document met algemene uitgangspunten en beleidsregels. Deze regels zijn onder te brengen in drie hoofdgroepen:

  • Beleidsmatige afwegingen bij het oprichten van en deelname aan een verbonden partij;
  • Sturing en control op verbonden partijen;
  • Beëindiging van de deelname aan, opheffing van of vervreemding van een verbonden partij.

Hierna volgen de toelichtingen per verbonden partij. Eerst komen de gemeenschappelijke
regelingen aan bod, daarna volgen de private rechtspersonen. Met ingang van 2012 hebben we voor wat betreft de informatievoorziening ten behoeve van de verbonden partijen onderscheid gemaakt in statische en dynamische informatie. De statische informatie betreft informatie omtrent juridische vorm, vestigingsplaats, bestuurlijk belang en dergelijke. De dynamische informatie betreft bijvoorbeeld informatie omtrent risico’sen doelstellingen.
Bij deze stadsrekening is de dynamische informatie opgenomen in het vervolg van deze paragraaf. Tot slot, voor de statische informatie van de verbonden partijen verwijzen we naar de hyperlink: http://www.nijmegen.nl/verbondenpartijen

Ontwikkelingen

Wij hebben in 2013 het besluit genomen om toe te treden tot de GR Park Lingezegen. Deze GR heeft als doelstelling de ontwikkeling van het parkgebied tussen Arnhem en Nijmegen. In 2014 is onze deelname door de andere deelnemers van de reeds bestaande GR bekrachtigd, en vanaf nu zullen we op de gebruikelijke wijze over deze GR rapporteren.

Daarnaast is in 2014 de modulaire gemeenschappelijke regeling, "MGR Werkbedrijf," opgericht. Vanaf 2015 zullen hier taken vanuit de Participatiewet worden uitgevoerd voor de gemeenten Rijk van Nijmegen. Ook hiervan is een uitgebreidere toelichting opgenomen onder de gemeenschappelijke regelingen.

De constatering dat de normering van de vermogenspositie binnen diverse gemeenschappelijke  regelingen nogal divers is,  heeft de wethouders financiën uit de regio doen  besluiten om een kader op te stellen voor de gewenste vermogenspositie van  gemeenschappelijke regelingen. Dit kader is in 2014  vastgesteld door ons college en de andere colleges in de regio.

[1] Deze definitie is ontleend aan de handreiking ‘De raad en de paragrafen - deel Verbonden Partijen’, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, juli 2005