Control

Control

Doelstelling
Control toetst het rechtmatig, doelmatig en doeltreffend functioneren van de organisatie en geeft op basis van deze bevindingen verbeteradviezen aan directieraad, gemeentesecretaris en aan ons College. Control is actief betrokken als adviseur en ondersteuner bij de uitwerking en implementatie van verbeteradviezen.

Activiteiten

  • Op het gebied van de financiële rechtmatigheid zijn in 2014 alle financieel materiële processen gecontroleerd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de accountantscontrole bij de jaarrekening 2014. Hierbij is aandacht voor alle gemeentebrede processen waaronder de processen inkoop en aanbestedingen. Acties zijn erop gericht geweest om ook bij de jaarrekening 2014 zowel een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid als een volledig goedkeurende verklaring voor de rechtmatigheid te verkrijgen.
  • Op het gebied van risicomanagement is in 2014 uitvoering gegeven aan het door uw Raad vastgestelde beleid met betrekking tot risicomanagement. Met behulp van het gemeentebrede risicomanagementsysteem NARIS hebben de verschillende organisatieonderdelen inzicht gegeven in de actuele risico’s en beheersmaatregelen. Bij gelegenheid van de begroting en jaarrekening heeft risicobeoordeling plaats gevonden en is de top-10 conform de nota risicomanagement en weerstandsvermogen  aan uw Raad gepresenteerd. Tussentijds zijn relevante wijzigingen in de risicopositie aan uw Raad gemeld.
  • Op het gebied van doelmatigheid is in 2014 uitvoering gegeven aan het collegeonderzoeksprogramma,  bedrijfsvoering, artikel 213a Gemeentewet. De resultaten van de verschillende onderdelen zijn gedurende 2014 aan ons College gepresenteerd.
  • In samenwerking met de auditcommissie is de coördinatie en begeleiding van de accountantscontrole (interim-controle en jaarrekeningcontrole) verzorgd.
  • Er is getoetst op de voortgang van de vastgestelde verbeteracties naar aanleiding van eerdere audits, 213-a onderzoeken, accountantsrapportages, rekenkameronderzoeken. Hierover is gerapporteerd via de auditcommissie aan uw Raad.