Financiën

Financiën

Doelstelling

Binnen de organisatie voorziet de financiële functie alle actoren (raad, college en ambtelijke organisatie) van
tijdige en volledige financiële informatie, om hiermee de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering
maximaal te ondersteunen. De financiële functie richt zich op een gezonde financiële gemeentelijke
huishouding. Dat gebeurt binnen de financiële kaders en spelregels zoals door uw raad vastgesteld.

Activiteiten

Kernactiviteit is de vormgeving van de jaarlijkse documenten van de planning en control-cyclus. Met deze
documenten wordt uw raad in staat gesteld om te sturen.

Op 9 juli 2014 is het initiatiefvoorstel van de raadswerkgroep P&C “Thema- en programma-indeling Stadsbegroting 2015 en de herinrichting van de Planning & Controlcyclus” door uw raad vastgesteld. Hiermee is besloten tot een vernieuwing in de P&C-cyclus, waarbij er is gekozen voor themasturing; u heeft daarbij 6 thema’s vastgesteld die voor uw raad in de komende bestuursperiode de belangrijke opgaven vormen.
Ook is met ingang van de stadsbegroting 2015 de volgende P&C-cyclus vastgesteld:

  • Zomernota voor het zomerreces
  • Stadsbegroting  in november
  • Slotwijzigingen in december
  • Stadsrekening – en jaarverslag in april

Verder worden  de risiconota ontwikkelbedrijf en de Voortgangs rapportage Grote projecten (VGP) in de cyclus meegenomen.
Het aantal programma’s is met ingang van de stadsbegroting 2015 teruggebracht van 19 naar 16 en de programma’s zijn inhoudelijk ook beperkter van omvang en het aantal onderliggende producten is teruggebracht van 100 naar 50.

In de eerste helft van 2014 hebben we de stadsrekening 2013 uitgebracht voorzien van een goedkeurende
verklaring van de accountant. Daarnaast in juni 2013 ook de perspectiefbrief 2014 die uw raad de mogelijkheid
bood om te komen tot een integrale afweging van beschikbare middelen in relatie tot de te bereiken
maatschappelijke doelen. Andere documenten die we hebben uitgebracht zijn de bestuurlijke rapportages
(voorjaarsnota en najaarsnota) over de uitvoering van de lopende begroting, met gelegenheid voor uw raad
om tussentijds bij te sturen. Tot slot in november de stadsbegroting  voor het daaropvolgende jaar. In deze stadsbegroting 2015 is een eerste aanzet gemaakt voor de themasturing waarbij het coalitieakkoord als uitgangspunt gold. In komende P&C-documenten worden deze thema’s verder vormgegeven. Ook hebben we een stap kunnen zetten op het digitale vlak , door zowel van de stadsrekening 2013 als de stadsbegroting 2015 een digitale versie te maken waardoor alle gegevens snel,  overzichtelijk en transparant te benaderen zijn. Ondertussen werken we ook door aan verdere transparantie, toegankelijkheid en afslanking van de producten waarmee we uw raad informeren; de insteek hierbij is verdere digitalisering en standaardisering.