Informatiebeleid

Informatiebeleid

Het integrale Strategisch InformatieBeleid 2012-2015 “Afmaken waarmee we begonnen zijn” is eind 2012 door het College vastgesteld. Met dit I-beleid slaan we een brug tussen de ambities van de publieke dienstverlening, bedrijfsvoering en de innovatieve ICT-ontwikkelingen.
Dit SIB is ook de basis voor het gemeentelijk projectportfolio 2014, de projectkalender wordt “gevuld obv plannen en ontwikkelingen binnen programma’s en/of afdelingen, externe (landelijke) ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving met name de decentralisatie binnen het sociale domein.  De projecten zijn geprioriteerd obv de, middels het SIB, vastgestelde criteria.
Het ingerichte thematisch SIB-sturingsmodel is in 2014 geëvalueerd en aangepast aan de nieuwe organisatie van Gemeente Nijmegen en de zich ontwikkelende regionalisering. Daarbij is het lijnmanagement nadrukkelijk betrokken.
Met innovatieve I-projecten hebben we op diverse plekken de dienstverlening aan de burger en de efficiency van de werkprocessen verbeterd door deze zaakgericht en volgens (landelijke) architectuur principes in te richten.

 • De informatievoorziening voor de ondersteuning van het werkproces voor het Regionaal Werkbedrijf Regio Nijmegen is ingericht.
 • De software voor de informatievoorziening van de Sociale Wijkteams wordt voorbereid voor de implementatie begin 2015. Ook de regiogemeenten zijn aangesloten bij deze ontwikkeling.
 • Er is een adviesrapport opgesteld door Nijmegen en goedgekeurd door het MT van de ODRN over de toekomst van de informatievoorziening en de digitale ondersteuning van de werkprocessen verggunningverlening en handhaving. De implementatie en realisatie van het adviesrapport volgt in 2015.
 • De uitbreiding van taken voor de ondersteuning van de AWBZ en Jeugdbeleid is mogelijk gemaakt, door de aanpassing van bestaande informatiesystemen en de implementatie van een nieuwe beveiligde informatie uitwisseling (CORV, gegevensknooppunt).
 • Implementatie BGT: voor de gemeenten van Rijk van Nijmegen is de Basisregistratie Grootschalige Topografie in ontwikkeling, die in 2015 wordt geïmplementeerd.
 • De Belastingorganisatie wordt ondersteund door een nieuwe applicatie, waarmee efficiëntere inning gerealiseerd wordt, die tevens aangesloten is op de landelijke basisregistraties WOZ en BAG. Daarnaast wordt gekeken naar inzet van moderne communicatiemiddelen bij de afwikkeling van bezwaren (Skype & chatfuncties).
 • Diverse digitaliseringprojecten zijn gerealiseerd waardoor efficiencyvoordelen zijn behaald in de backoffice processen (bv Milieu, Grondzaken, Griffie, aanvragen WWB, verhuisaangifte ).
 • Er is het afgelopen jaar een volledig nieuw Front- en Midoffice geïmplementeerd, waardoor Gemeente Nijmegen de komende jaren E-dienstverlening kan moderniseren en uitbreiden.
 • De landelijke I-NUP voorzieningen als E-Herkenning en digimelding zijn geïmplementeerd en de aansluiting op de Berichtenbox is in voorbereiding.
 • De baseline voor informatiebeveiliging is vertaald naar de Nijmeegse situatie als basis voor het in 2015 nog vast te stellen informatieveiligheidsbeleid.
 • Het sociaal intranet (iNsite), de vervanging van het oude “Binnenwerk” is in 2014 in productie gegaan en nog met nieuwe functionaliteiten uitgebreid. Daarnaast is gestart met de introductie van een nieuwe digitaal samenwerkingssysteem (Sharepoint), waarmee het zowel in de gemeentelijke organisatie als met (keten- en project)partners gemakkelijker wordt informatie te delen en te verrijken.
 • Er is verder gebouwd aan het netwerk van glaskabels, binnen de regio rijk van Nijmegen en in de regio Arnhem. Waardoor goede en beveiligde informatie uitwisseling wordt ondersteund.
 • Vele honderden werkplekken zijn overgegaan naar de serverbasedcomputing-omgeving CITRIX, waarmee de flexibilisering van de werkomgeving (plaats- en apparaat onafhankelijk) zijn voltooiing nadert.
 • In april zijn alle Windows-XP werkplekken vervangen door de nieuwe Windows-omgeving WIN7 onder Citrix.
 • Diverse efficiency slagen zijn gerealiseerd door intelligente scan- en herkenningssoftware beschikbaar te stellen (formulieren inkomensondersteuning, etc).
 • Er is gestart met pilots voor het onderzoeken van de mogelijkheden van nieuwe methodieken op basis van BigData. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar vraagstukken rond fraudebestrijding (in samenhang met privacy aspecten), duurzaamheid (sensortechnieken). Samen met de gemeente Utrecht en Eindhoven worden daar ook in 2015 verdere stappen in gezet.

De ICT-infrastructuur is verder doorontwikkeld om tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk werken, incl het “Choose- of Bring-Your-Own-Device”-principe verder vorm te geven. Hierdoor is de basis gelegd om Het Nieuwe (Samen)Werken zowel op het gebied van huisvesting (herinrichting van het gehele Stadhuis en Marienbeurs) als op het gebied van de organisatieontwikkeling (MeeAnder) te realiseren.
Er zijn zeer grote stappen gezet voor de regionale ICT-samenwerking door het eind 2013 door de zeven colleges vastgestelde bedrijfsplan “ICT-Rijk van Nijmegen”, op basis waarvan in de loop van 2014 de samenwerking operationeel van start is gegaan met de benoeming van de kwartiermaker en de start van iRvN per 1 oktober in de lichte vorm.
Een aantal regiogemeenten worden inmiddels al actief ondersteund: Mook en Middelaar uitvoering en beheer Inkomen/GWS, Heumen opbouw bestanden grootschalige topografie, Wijchen vaste- en mobiele telefonie, enkele gemeenten advisering inrichting DMS, BGT etc.
In het kader van de organisatieontwikkeling is onze afdeling InformatieManagement & Automatisering, de “toekomstbestendigheid” ervan bezien in het licht van de gemeentelijke en landelijke ambities.  Ook met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen is de afdeling kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd door bureau PWC (PriceWaterhouse&Coopers). De positieve uitkomst inclusief de 11 aanbevelingen zijn in april gepresenteerd aan de Directieraad en door de directieraad overgenomen.