Bezuinigingen

Bezuinigingen

Jaarlijks bij de stadsrekening rapporteren wij over realisatie van de bezuinigingsopgaven in het voorafgaande jaar.  Antwoorden op de vragen:  wat is van het bezuinigingsprogramma 2014 daadwerkelijk ingevuld en wat is gereed gemeld?
Een bezuiniging beschouwen we als ‘gereed’, als die volledig is ingevuld en afgewikkeld, door het nemen van inhoudelijke maatregelen, en door het op een juiste manier verwerken in de administratie, inclusief – waar dat nodig is – het aframen van formatie en loonsom.

In de Najaarsnota hebben een melding gedaan naar de stand per 1 september 2014. We meldden toen 89% gereed. Thans rapporteren we over de stand op het einde van het jaar.

Het eindbeeld is dat de invulling over 2014 goed is verlopen. Het totaal van de bezuinigingsopgaven voor het jaar 2014 bedroeg € 7.156.000. Van dit bedrag kunnen we uiteindelijk € 7.056.000 gereed melden, of te wel 99%.
Bij de Voorjaarsnota en Najaarsnota meldden we reeds € 6,4 miljoen. En nu bij de Jaarrekening komt daar nog eens € 0,7 miljoen bij. Slechts een klein bedrag van € 100.000 is (nog) niet van een echte invulling voorzien, en wordt a-structureel verwerkt in het rekeningresultaat 2014.  We lichten dat hieronder toe.

De cijfers in een overzicht (bedragen x € 1000)

Bezuinigingsopgaven

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal van alle opgaven, vanaf 1 januari 2010 tot heden (dec 2014)                                                   (A)

48.546

66.384

72.699

76.335

76.667

Af: reeds eerder gereed gemeld tot aan 31 december 2013

41.390

41.664

41.784

41.784

41.784

Stand per 31 dec 2013/ 1 januari 2014

7.156

24.720

30.915

34.551

34.883

DE AFWIKKELING IN 2014

Gerealiseerd tot 1  september 2014 (gemeld in de Voorjaarsnota en Najaarsnota)

6.353

6.756

7.664

7.899

7.899

Gerealiseerd in de periode 1 sept – 31 dec:

- teruggedraaid door het Rijk (bezuiniging op vermindering politieke ambtsdragers)

0

580

580

580

580

- ingevuld tot 31 december

703

2.006

2.144

2.174

2.335

Totaal gerealiseerd in 2014

7.056

9.342

10.388

10.653

10.814

Verlies in 2014 (zie onder)

100

Een gedetailleerd overzicht van alle bezuinigingsopgaven vanaf het begin van deze raadsperiode is beschikbaar. In dat overzicht ook een opsomming van alle gereed gemelde bezuinigingen in 2014.

Sinds de laatste melding van de Najaarsnota (stand 1 september) kunnen we de volgende opgaven gereed melden (bedragen jaarschijf 2014):

Bezuinigingsopgaven

bedrag

omchrijving

K-10

100

Toezicht/ handhaving beperken tot een zeer hoog risico

N-05

35

Afschaffen (bouw)projectadvisering

N-06

35

Afschaffen bemoeienis woonruimteverdeling

N-09

150

Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase programma Klimaat en energie

N-12

38

Verminderen woonmilieuverbeteringen

N-13

70

Minimaliseren monumentenbeleid

N-15

100

Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase programma Ruimte en Cult.

N-56

50

Verminderen wijkbudgetten ‘1 wijk 1 wijkbudget’

N-57

75

Efficiënter onderhoud speeltuinen

N-60

50

Afwijzen a-structurele subsidie  Culton

Omdat invulling complicaties opleverde, konden we de volgende opgaven in 2014 nog niet invullen. Uiteraard werken we eraan omdat vanaf 2015 wel te laten gebeuren. Voor nu een eenmalig verlies.

Bezuinigingsopgaven

bedrag

omchrijving

N-03

75

Kostenbewuster citymarketing

N-19

25

Verminderen formatie bedrijvenloket

Aan de invulling van de bezuinigingsopgaven die vanaf 2015 nog op de rol staan, wordt inmiddels voortvarend gewerkt. Bij de Zomernota komen we daar – zoals gebruikelijk - uitgebreid op terug.