Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

De omgeving waarin gemeenten de komende jaren opereren is complex. Denk aan de
omvangrijke en snelle decentralisatie van rijkstaken, de aanhoudende economische crisis en complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook in onze stad staan we de komende jaren voor grote opgaven: meer regionalisering, afronding van de dijkteruglegging, de ontwikkeling van Waalsprong en Waalfront, nieuwe taken op het gebied van de AWBZ, de Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen. Dit alles vindt plaats in combinatie met grootschalige bezuinigingen.

Al deze opgaven vragen om een organisatie waarin mensen samenwerken,
verantwoordelijkheid krijgen en nemen, zich snel en flexibel richten op de actuele vraagstukken in de stad, waar professioneel en efficiënt wordt gewerkt.

We hebben werk gemaakt van onze veranderende rol als overheid middels managementontmoetingen, carrouselbijeenkomsten, workshops en contacten met burgers, partners en ondernemers, zodat we zelf meer vanuit de regie gaan opereren.

We hebben voorts de doorontwikkeling van onze organisatie ter hand genomen om kwaliteit en dienstverlening te kunnen blijven bieden aan onze stad. We hebben werk gemaakt van de samenvoeging van een aantal middelen afdelingen, die we eind dit jaar hebben afgerond. Daarnaast hebben we de herinrichting van het ruimtelijk domein ter hand genomen wat geresulteerd heeft in een nieuw te vormen afdeling structuur. Dit proces wordt in 2015 voortgezet.
Op het gebied van regionalisering hebben we stappen gezet tot de verdere vorming van het Werkbedrijf en IRVN én hebben we ons gastheerschap met de ODRN geëvalueerd en bijgesteld.

Met de organisatieontwikkeling hebben we beoogd de gemeentelijke organisatie zo in te richten dat de dienstverlening naar bestuur en burger optimaal verloopt. We hebben in 2014 gewerkt aan een moderne netwerkorganisatie zijn, die van buiten naar binnen werkt. De wensen en behoeften van de mensen die in Nijmegen wonen, werken, ondernemen en samenleven, staan daarbij centraal. We werken aan vraagstukken vanuit een veranderende rol waarbij we meer initiatief laten aan de stad en zelf meer vanuit de regiefunctie zullen opereren. Duurzaamheid, prioritering en kosteneffectief staan daarbij voorop.