Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat informatie op hoofdlijnen over het gevoerde beleid en wat dit voor de lokale belastingplichtige betekende. Per belastingsoort is er een opgave van gerealiseerde opbrengsten welke worden afgezet tegen de raming in de Stadsbegroting 2014-2017. Daarnaast geven wij informatie over het gevoerde kwijtscheldingsbeleid.

DE WOONLASTEN

Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) heeft in 2014 een overzicht Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten uitgebracht, waarin de woonlasten van 35 grote gemeenten in kaart zijn gebracht en zijn vergeleken. Onder woonlasten werd in dit verband verstaan de OZB van een woning met een
gemiddelde WOZ-waarde en Rioolheffing en Reinigingsheffing op basis van een meerpersoonshuishouden.

Op basis van de Coelo overzichten hebben wij de duurste en goedkoopste gemeenten van de afgelopen jaren naast elkaar gezet. Ook geven wij aan wat de plaats van Nijmegen op de ranglijst is en wat onze woonlasten in het betreffende jaar zijn.

COELO OVERZICHT GEMIDDELDE WOONLASTEN GROTE GEMEENTEN 2011-2014

Duurste gemeente

2011

2012

2013

2014

Emmen

€ 769

Groningen

€ 731

Zaanstad

€ 785

€ 804

Nijmegen

€ 626

€ 654

€ 686

€ 694

Rangorde

(25)

(22)

(21)

(20)

Goedkoopste gemeente

Alkmaar

€ 526

€ 542

€ 545

Tilburg

€ 532

Woningen

Voor eigenaren van woningen stond Nijmegen in 2014 bij de woonlasten landelijk gezien op de 20e plaats van boven met € 694 aan woonlasten. Dit betekent dat er 19 steden duurder zijn. Gemiddeld bedroegen de woonlasten in de grote gemeenten €669. Dat is 0,4 procent meer dan het jaar er voor. Met onze woonlasten zaten we hiermee iets boven het landelijk gemiddelde.
Voor gebruikers van woningen, de huurders, stond Nijmegen qua woonlasten op de laatste plaats van de 35 onderzochte gemeenten. Dit komt doordat we een laag tarief Afvalstoffenheffing hadden in 2014.

Bedrijven

Het Coelo heeft voor eigenaren van bedrijven onderzoek gedaan naar de hoogte van het OZB tarief eigenaar en gebruiker en naar het tarief Rioolheffing. Uit het OZB overzicht 2014 blijkt dat Nijmegen - voor eigenaren van niet woningen met 0,4340% het op twee na hoogste OZB-tarief had. Lelystad heeft het hoogste tarief met 0,4752%. In 2012 stond Nijmegen nog op de bovenste plaats. Het was de doelstelling om van de eerste plaats af te komen. Die doelstelling hebben we hiermee weer behaald. Voor gebruikers van niet woningen had Leiden met 0,38358% - evenals de voorgaande jaren - het hoogste tarief en stond Nijmegen op de 2e plaats met een tarief van 0,33640%.Meer informatie over het Coelo-overzicht 2014 is terug te vinden op www.coelo.nl.

Onderstaand behandelen we de woonlasten per belastingsoort.

Onroerende zaakbelasting

De OZB wordt conform wetgeving opgelegd naar een percentage van de WOZ waarde. Voor de WOZ waarde wordt de waardepeildatum van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar gehanteerd. Voor belastingjaar 2014 is deze peildatum dus 1 januari 2013. Voor de op te leggen aanslag OZB is de situatie op 1 januari van het betreffende belastingjaar bepalend. In het kader van de herwaardering WOZ 2014 zijn er 90.352 WOZ-beschikkingen afgegeven. Naar aanleiding van deze beschikkingen is er tegen 2.313 objecten waarvoor een WOZ beschikking is afgegeven een bezwaarschrift ingediend. Procentueel uitgedrukt is er tegen 2,56% van de opgelegde beschikkingen bezwaar ingediend. Van deze bezwaren is 28% geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Wij zijn in staat geweest om 98,2% van de WOZ bezwaren in 2014 af te handelen. Van de nog niet afgedane bezwaren was de wettelijke termijn op 31 december 2014 nog niet verlopen, loopt er nog een beroepsprocedure of is in overleg met de belanghebbende besloten het bezwaar aan te houden. De Waarderingskamer heeft aan ons op 15 januari 2014 een goedkeurende verklaring afgegeven, zodat de waardebeschikkingen over het belastingjaar 2015 afgegeven konden worden.

Opbrengst OZB

Bedragen x € 1.000,-

Raming stadsbegroting 2014-2017

63.297

Begrotingsbehandeling

     600

Primitieve begroting 2014

63.897

Voorjaarsnota 2014

        0  

Najaarsnota 2014

        0

Dynamische begroting 2014

63.897

Minderopbrengst in Stadsrekening 2014 (belastingjaar 2014)

    -169

Rioolheffing

Binnen onze gemeente is de rioolheffing voor woningen en niet-woningen een eigenaarsheffing. Rioolheffing wordt opgelegd als percentage van de WOZ waarde (tarief 2014 0,0693%). Daarnaast hanteren we een aftoppingsgrens van €3 miljoen. Dit betekent dat aan rioolheffing per object maximaal € 2.079 is opgelegd. Het aantal objecten in 2014 boven de aftoppingsgrens bedroeg 226. Rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn. Kostendekkend betekent dat de opbrengsten de kosten niet mogen overstijgen. Voor 2014 is het tarief rioolheffing licht gestegen en is tot stand gekomen door een combinatie van een herberekening van het GRP, veranderende WOZ-waarden en verwerking van de indexatie 2014. De herberekening van het GRP is het gevolg van een lagere vrijval uit de voorziening riolering. Op 14 oktober 2009 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen 2010-2016 vastgesteld. Dit plan geeft invulling aan de wettelijke gemeentelijk zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater(overlast). Het GRP beschrijft welke activiteiten en hoeveel geld en personeel nodig zijn om deze zorgplichten uit te voeren.

Opbrengst Rioolheffing

Bedragen x € 1.000,-

Raming stadsbegroting 2014-2017

11.929

Begrotingsbehandeling

0

Primitieve begroting 2014

11.929

Voorjaarsnota 2014

0

Najaarsnota 2014

-250

Dynamische begroting 2014

11.679

Meeropbrengst in Stadsrekening 2014

46


Afvalstoffenheffing

Voor afvalstoffenheffing hanteren wij een gedifferentieerd tarief voor één- en meerpersoonshuishoudens. Naast de afvalstoffenheffing kennen wij een tarief voor de groene (grote) en een rode (kleine) vuilniszak. Dat tarief was in 2014 respectievelijk € 0,93 en € 0,62 per stuk. Sinds 2010 wordt plastic afval apart ingezameld. Dit in het kader van hergebruik van plastic verpakkingsmateriaal. De verstrekking van de zakken voor inzameling van plastic afval is gratis.
Voor 2014 is het tarief voor de gebruiker van een pand met de inflatiecorrectie van 2,5% verhoogd. Dit volgens de uitgangspunten zoals in het coalitieakkoord en de Perspectiefnota 2014 verwoord. De Afvalstoffenheffing inclusief de groene zak 2014 heeft hierdoor een kostendekkendheid van 60% bereikt.

In de onderstaande tabel geven wij de geraamde kosten en opbrengsten in hoofdlijnenweer.

Opbrengst Afvalstoffenheffing

Bedragen x € 1.000,-

Raming stadsbegroting 2014-2017

6.331

Begrotingsbehandeling

0

Primitieve begroting 2014

6.331

Voorjaarsnota 2014

55

Najaarsnota 2014

-300

Dynamische begroting 2014

6.086

Meeropbrengst in Stadsrekening 2014

124


Parkeerbelasting

Parkeerbelasting wordt geheven in het kader van regulering van parkeren. De gemeentelijke parkeerinkomsten bestaan uit Parkeerbelastingopbrengsten en Privaatrechtelijke opbrengsten. Privaatrechtelijke opbrengsten zijn vooral de opbrengsten die gegenereerd worden op afgesloten parkeerterreinen en parkeergarages. Onze parkeerbelastingverordening maakt onderscheid tussen kort parkeren, parkeervergunningen en naheffingsaanslagen.

Sinds de invoering van het nieuwe parkeerbeleid zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot een andere manier van parkeren in onze stad.
Zo hebben we/zo zijn:

  • de vergunninggebieden deels samengevoegd en daarmee in overeenstemming gebracht met de betaald parkeren gebieden;
  • het parkeerterrein Oude Stad opgewaardeerd en in gebruik genomen;
  • de garage onder Plein 1944 in gebruik genomen;
  • meer vergunningen uitgegeven in het voetgangersgebied;
  • de bezoekersaantallen in 2014 verder gestegen tov voorgaande jaren;
  • een nieuw vergunning uitgiftesysteem in gebruik genomen waarna we over kunnen gaan op digitalisering van de parkeerproducten.

Precariobelasting

Precariobelasting wordt in rekening gebracht bij degene die bepaalde voorwerpen op, onder of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft. De grondslag is het aantal vierkante meters dat in gebruik is. Het aantal vierkante meters maal het tarief bepaalt de te innen belasting. De opbrengst precariobelasting is onder andere afhankelijk van het aantal evenementen dat plaats vindt. Ook wordt precario geheven over het gebruik van gemeentegrond door bijvoorbeeld aannemers bij bouwactiviteiten en het gebruik van terrassen op gemeentegrond.
In 2011 is een beleidswijziging toegepast voor niet culturele commerciële evenementen in de openbare ruimte. In overleg met een aantal organisatoren is besloten dat het aan hen verhuren van een terrein een betere optie is dan het heffen van precariobelasting. Het geeft partijen meer financiële zekerheid en meer flexibiliteit. In 2014 hebben we dit geraamd op €11.000 aan inkomsten. In 2014 was de verhuuropbrengst €33.000.

Hondenbelasting

Hondenbelasting is een algemene belasting voor het houden van 1 of meer honden. Er hoeft dus geen relatie te bestaan tussen de kosten van bijvoorbeeld uitlaatplaatsen of perceptiekosten en de opbrengst. De grondslag is het aantal honden dat een houder heeft. Bij het vaststellen van de hondenbelasting wordt een progressief tarief gehanteerd.

Marktgelden

De marktgeldverordening is gekoppeld aan de Marktverordening, waarin is opgenomen welke terreinen zijn aangewezen voor het houden van markten. De Marktgeldverordening regelt dat de gebruiker van die terreinen een recht verschuldigd is gedurende de uren dat er markt is.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting kan worden geheven indien er binnen de gemeente verblijf gehouden wordt door personen die niet als inwoner In de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente zijn ingeschreven.

Overige leges en rechten

Uitgangspunt in onze gemeente is dat de leges, rechten en tarieven maximaal kostendekkend zijn. Dit wil zeggen dat de op de belastingplichtige te verhalen kosten in de tarieven dienen te worden opgenomen. Hiertoe wordt de gemeentelijke richtlijn Kostentoerekening leges en tarieven gehanteerd. Onze tarieven worden planmatig aan de hand van deze richtlijn getoetst. De kostendekkendheid van gemeentelijke leges is dynamisch. Veranderingen in de gemeentelijke organisatie en/of processen dan wel aanpassing van de legestarieven hebben gevolgen voor de kostendekkendheid. Op dit moment voldoen wij met de huidige kostendekkendheid aan de opbrengstennorm van artikel 229b van de Gemeentewet.

Nijmegen kent een vijftal verordeningen waarbij de regel geldt dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de geraamde kosten. Dit zijn de verordeningen rioolheffing, marktgelden, leges, scheepvaartrechten en de reinigingsheffing.

Totaaloverzicht belastingopbrengsten 2014

bedragen x € 1 mln

Begroot
SB 2014-2017

Begroot dynamisch

Opbrengst 2014

Onroerende zaakbelasting

63,3

63,9

63,7

Afvalstoffenheffing

6,3

6,1

6,2

Rioolheffing

11,9

11,7

11,7

Parkeergelden

14,4

14,9

14,9

Leges bouwvergunningen

5,3

3,9

5,5

Opbrengst groene zakken

2,9

2,9

2,7

Leges burgerzaken

3,4

3,3

3,3

Hondenbelasting

1,1

1,1

1,1

Parkeerboetes

1,9

1,3

1,1

Precariobelasting

0,5

0,5

0,6

Reinigingsrecht

0,7

0,7

0,7

Scheepvaartrechten

0,1

0,6

0,5

Marktgelden

0,3

0,3

0,2

Toeristenbelasting

0,5

0,3

0,3

Overige leges

1,1

1,2

1,1

Kwijtschelding

Bij een inkomen op bijstandsniveau kon een belastingplichtige ook in 2014 onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing, hondenbelasting (uitsluitend voor de eerste hond) en de leges voor de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart. De mensen die in aanmerking kwamen voor kwijtschelding afvalstoffenheffing kwamen automatisch in aanmerking voor compensatie van de kosten van de groene huisvuilzakken (meerpersoonshuishoudens € 23,30 en eenpersoonshuishoudens € 11,25).
Voor kwijtschelding afvalstoffenheffing en de compensatieregeling is in de Stadsbegroting 2014-2017 een bedrag van in totaal € 674.000 begroot. De kosten hiervan bedroegen in 2014 € 663.000. Voor de kwijtschelding van de hondenbelasting (uitsluitend kwijtschelding voor de eerste hond) is een bedrag begroot van €110.000. De kosten voor kwijtschelding hondenbelasting bedroegen in 2014 € 112.000.