Mobiliteit

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2018

Vrijval

1. Specifiek

Fiets

5.784

5.543

427

0

-159

-27

Ophogen bushaltes

163

68

-7

0

0

103

Selectief toegangssysteem

813

817

5

250

-9

HOV/verkeerstructuur Waalsprong

2.172

2.029

70

0

0

73

Doorsteek Visveld

35

172

-136

0

0

Fietstunnels Waalsprong

7.318

567

1.914

3.500

8.336

Waalkade afsluiting busbaan

200

200

Marienburg Parkeerappartuur

300

300

Parkeerverwijssysteem

495

495

5

0

0

-5

Aanleg Dorpensingel

140

0

199

0

-59

Groene Route

2.530

2.302

-1.305

3.309

4.842

Parkeren Hezelpoort

2.598

0

2.523

1.898

75

Parkeergarage Plein 44

                   2.950

                    -   

          2.828

                     -   

                122

Totaal

            25.498

     11.993

        6.523

         8.957

       13.648

    144

Fiets
De uitvoering van de zuidelijke snelfietsroute Beuningen (fietsstraat Dennenstraat) is in 2013 gestart en is in de eerste helft van 2014 afgerond.  Deze route wordt gefinancierd met 50% cofinanciering.
Voor 2015 staat de uitvoering van de 2e fase (Muntmeesterlaan-Campus Heyendaal) gepland.
Huidige status: einddatum 2015
Status investering: realisatiefase

Ophogen Bushaltes
Sinds 2006 zijn we in Nijmegen samen met de Stadsregio bezig om het openbaar vervoer zo in te richten dat iedereen hier meer en beter gebruik van kan maken. In dit kader zijn in de afgelopen jaren de bushaltes zodanig ingericht dat ze voldoen aan de criteria van optimale haltetoegankelijkheid.
De laatste bushaltes zijn in 2013 aangepast.
De subsidiedeclaratie is in 2014 ingediend. Het project en krediet worden afgesloten.
Status investering: gereed. Restant krediet valt vrij.

Selectief Toegangssysteem
Dit krediet betreft de vervanging van het selectief toegangssysteem van de binnenstad (STS) en de daarmee samenhangende project Upgrading Verkeersmanagementcentrale (VMC). De vervanging van het STS is opgeleverd. De Stadsregio heeft een subsidie toegekend van € 250.000 voor een monitoring- en handhavingsmodule. Met deze module krijgen we inzicht in het aantal voertuigen dat zich buiten de venstertijden in het voetgangersgebied ophoudt zonder de benodigde ontheffingen en hebben we de mogelijkheid om hier op een efficiënte wijze handhavend tegen op te treden. Dit budget zetten we in 2015 in.
Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2014: einddatum 2014
Huidige status: einddatum 2015
Status investering: realisatiefase.

HOV/Verkeerstructuur Waalsprong
Er zijn in 2013 verschillende HOV-projecten in de Waalsprong gerealiseerd binnen de grondexploitatie:
- busbaan stadinwaarts tussen noordelijke projectgrens Knoop Lent en Kruispunt PMS en Graaf Alardsingel en busbaan tweerichtingen tussen splitsingspunt en kruispunt PMS-Laauwickstraat incl. haltes;
- busbaan staduitwaarts tussen kruispunt PMS-Laauwickstraat-splitsingspunt;
- kruispuntoptimalisatie VRI’s’;
- HOV-baan tweerichtingen langs Graaf-Alardsingel.
In 2014 heeft de verrekening met het Ontwikkelingsbedrijf plaatsgevonden. Het krediet kan daarmee afgesloten worden. De subsidiedeclaratie volgt in 2015.
Huidige status: einddatum 2014
Status investering: afsluiten per eind 2014. Restant krediet valt vrij.

Dooorsteek Visveld
In plaats van de doorsteek Visveld (gepland in 2010) zijn enkele kleinere OV-projecten uitgevoerd in Nijmegen Noord:
-  aanleg busbaan staduitwaarts
-  aanpassing VRI’s op kruising Laauwikstraat – Prins Mauritssingel
-  OV-vriendelijke inrichting Visveld
Deze werkzaamheden zijn afgerond. De subsidiedeclaratie is ingediend. Het krediet kan afgesloten worden
Status investering: afsluiten per eind 2014.

Fietstunnels Waalsprong
In 2013 is het westelijke tracé van de snelfietsroute naar Arnhem (RijnWaalpad) opgeleverd. Belangrijk onderdeel daarin is de fietsbrug over de Graaf Alardsingel. De kosten hiervan worden tot 50% gedekt door een subsidie met een maximum van 2,4 miljoen euro. De verrekening met het Ontwikkelingsbedrijf heeft in 2014 plaatsgevonden. De subsidiedeclaratie volgt in 2015.
In het kader van de verkeersdoorstroming en veiligheid in Lent is in 2013 gestart met de voorbereiding van de fietstunnel Laauwikstraat.  Uitvoering zal plaatsvinden in de eerste helft van 2015.
Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2014: einddatum 2015
Huidige status: einddatum 2015
Status investering: realisatiefase

Parkeerverwijssysteem
Het parkeerverwijssteem is in het najaar van 2013 vervangen en in november 2013 in gebruik genomen.
Op de realisatie van een paar kleine restpunten na is het klaar. Begin 2014 is het opgeleverd.
Het project en het krediet worden afgesloten
Status Investering:  afrondingsfase
De investering is eind 2014 conform begroting afgesloten.

Aanleg Dorpensingel
De aanleg van de Dorpensingel (nieuw aan te leggen weg tussen de Prins Mauritssingel en Bemmel) staat gepland voor 2015 en 2016. In 2014 zijn diverse voorbereidende activiteiten uitgevoerd om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Nijmegen en Gemeente Lingewaard.  De tracémogelijkheden zijn verkend en doorgerekend. De gemeente Lingewaard is bereid maximaal € 1,5mln. bij te dragen in het project; de besprekingen met de provincie over cofinanciering zijn in een positieve sfeer verlopen, maar hebben helaas nog niet geleid tot concrete toezeggingen.
Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2014: einddatum 2016
Huidige status: einddatum 2016
Status investering: voorbereidingsfase

Groene Route
De doorstromingsmaatregelen (Dynamisch verkeersmanagement) zijn grotendeels in 2013 gerealiseerd; een deel volgde nog in de loop van 2014. In 2015 volgt de afronding, incl. het monitoren en evalueren van de effecten van de maatregelen en de subsidiedeclaratie. Binnen het project zijn werkzaamheden uitgevoerd (m.n. asfaltering), gefinancierd  uit het Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte.
In 2014 is de uitvoering gestart van het project Poort Neerbosch; afronding hiervan is gepland op 1 mei 2015.
Bij de invalsweg aan de westzijde van de stad wordt een kruispunt gerealiseerd dat de doorstroming voor autoverkeer beter faciliteert. Er wordt een transferium aangelegd en geïnvesteerd in HOV en de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen.
Het uitblijven van verwachte subsidies van de Stadsregio voor de S100 kon opgevangen worden door het toevoegen van het krediet Afsluiting Busbaan Waalkade (2 ton) aan krediet Groene Route (Stadsbegroting 2015-2018) en extra dekking uit product Verkeer. We verwachten het krediet zonder tekort te kunnen afsluiten.
Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2014: einddatum 2015
Huidige status: einddatum 2015
Status investering: realisatiefase

Parkeren Hezelpoort
In 2014 is het Hezelpoortterrein opnieuw ingericht als parkeerterrein en aangesloten op het parkeerroute informatie systeem (PRIS). Ook zijn de tijdelijke parkeerplaatsen op het Joris Ivensplein opgeheven zodat het plein weer de oorspronkelijke uitstraling krijgt.  Zodra de nieuwbouw Handelskade (de eerste nieuwbouw van het Waalfront op het voormalige terrein van De Gelderlander) wordt gerealiseerd, naar verwachting in 2016/2017, kan het aantal parkeerplaatsen worden uitgebreid door middel van een parkeerdek.
De projecten worden uitgevoerd in de grondexploitatie en na afloop verrekend met Mobiliteit.
Verwacht bij oplading Stadsbegroting 2014: einddatum 2017
Huidige status: einddatum 2017
Status investering:
Maaiveldparkeren: gereed. Dit deel van de investering wordt in 2014 afgesloten
Modulaire opbouw: realisatiefase

Parkeergarage Plein 44
De oplevering van de parkeergarage heeft in 2014 plaatsgevonden. We zetten het restant van het krediet in voor enkele bouwkundige aanpassingen en sluiten het krediet in 2015 af.   
Huidige status: einddatum 2014
Status investering: afrondingsfase