Ruimte & Cultuurhistorie

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2018

Vrijval

1. Specifiek

Masterplan oude stad

435

0

101

0

335

Cultuurhistorie

1.000

308

292

0

400

Masterplan Oude Stad
Het krediet betreft een bedrag uit de restantkredieten 2006 en heeft betrekking op het masterplan oude stad (subsidieregeling voor gevelverbetering). De afspraken met betrokkenen zijn gemaakt op grond van de toenmalige subsidieverordening. Uitgaven treden pas op na het indienen van declaraties.  Ultimo 2014 zijn er nog tot een bedrag van € 335.000 afspraken gemaakt.

Cultuurhistorie
De raad heeft op 9 mei (raadsbesluit 42/2012) eenmalig een krediet van 1 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het programma Ruimte en Cultuurhistorie in 2013, in te zetten voor cultuurhistorische projecten.

Bij raadsbrief van 18 februari 2014 is de Raad, zoals toegezegd, over de voortgang van het krediet van 1 miljoen euro nader geïnformeerd.

Overzicht projecten

Inzet middelen

1a. Visualisatie 'Verloren toren' Plein 1944

€300.000

1b. Bijdrage kosten herbouw Donjon

€250.000

1c. Stratemakerstoren

€150.000

1d. Herdenkingsmonument soldaat Plein 1944

€25.000

1e. Publieksopgraving Waalfront
1e. Route bombardement/market garden & openstelling Valkhofbunker
1e. Bijdrage voor Stevenskerk

€150.000
€25.000
€100.000

Ultimo 2014 staan er financieel gezien nog twee kredieten open. Te weten:

Bijdrage plankosten herbouw Donjon (250k), nog geen realisatiekosten [i002350]
Planexploitatie door de Raad aangenomen 18/9/2013.
Status investering: realisatiefase; verwachte afronding 2015.

Herontwikkeling Stratemakerstoren (150k), nog geen realisatiekosten [i002492]
Status investering: realisatiefase; verwachte afronding 2015