Economie & Toerisme

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2018

Vrijval

Waalkade

18.214

5.381

10.908

1.176

3.101

Baggeren Havens

                   1.775

          1.684

                  94

                     -   

-3

Waalkade
Dit project omvat de investeringen in de nieuwe kademuur van de westelijke Waalkade en de werkzaamheden aan de Lindenberghaven als onderdeel van de menukaart oostelijke Waalkade.

Damwand Waalkade
De uitvoering van dit investeringsproject kwam door niet-voorziene ontwikkelingen (o.a. aangetroffen archeologische objecten en verontreiniging in de ondergrond) onder druk  te staan. Zo werden we gedurende de uitvoeringsfase geconfronteerd met risico’s op overschrijding van de geplande kosten en de doorlooptijd. In de voorjaarsnota is het krediet hiervoor uitgebreid met € 4,9 miljoen.

Het project is op 27 juni 2014 opgeleverd. Daarmee is het risico op verdere negatieve gevolgen voor de cruisevaart, horeca en de Vierdaagse vermeden. Sindsdien sturen we nadrukkelijk op de financiële afwikkeling van dit investeringsproject in nauwe samenspraak met de aannemerscombinatie. In de najaarsnota 2014 is hierover aan de gemeenteraad gemeld, dat de exacte effecten op de gemeentelijke begroting na de afwikkeling van dat proces kunnen worden geduid, maar dat wij verwachtten binnen het beschikbare investeringsbudget te blijven.

Van het beschikbare budget resteert bij de jaarafsluiting 2014 nog € 0,7 miljoen. Naar verwachting is dit  voldoende om in 2015 tot de afwikkeling van in 2015 nog  doorlopende acties op dit investeringsproject te komen. Het gaat daarbij om:

  1. De definitieve administratieve afwikkeling van de aannemerskosten zal in 2015 plaatsvinden. De totale aannemerskosten van het investeringsproject komen overeen met de prognose uit de voorjaarsnota 2014;
  2. De afwikkeling van ingediende  nadeelcompensatieclaims. Er zijn meer verzoeken om nadeelcompensatie ontvangen dan bij de voorjaarsnota ingeschat. Een deel van de ingediende claims is inmiddels afgehandeld, een deel is nog in behandeling. De afhandeling daarvan is o.a. afhankelijk van jaarcijfers van verzoekers over het jaar 2014 en kan daarom nog geruime tijd doorlopen;  
  3. In 2015 worden nog activiteiten verricht die noodzakelijk zijn voor de afronding van het project. Het gaat daarbij om het opstellen van archeologische (eind)rapportages over het tijdens het project uitgevoerde veldwerk;
  4. De afronding van het subsidieproces walstroom. Binnen het investeringsproject zijn werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van walstroom. Hiervoor is subsidie toegekend door de Stadsregio. Dit subsidieproces zal in 2015 worden afgerond.

Onderzoek Oostelijke Waalkade
Beoogde resultaten:

  • ontwikkeling van de Lindenberghaven ten behoeve van historische schepen
  • investering in de openbare ruimte rond de Waalkade conform menukaart bij het masterplan Waalkade, afhankelijk besluitvorming door de raad

Doel is om het toeristisch bezoek aan de Waalkade te stimuleren  en de relatie tussen Waalkade met binnenstad en de Waal te versterken. In 2013 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de Oostelijke Waalkade op te waarderen (als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Valkhofkwartier). Resultaat hiervan is een Schetsboek met verbetervoorstellen: de zogeheten menukaart. Dit schetsontwerp (SO) is de afgelopen periode verder uitgewerkt waarbij de inpassing en afstemming met andere projecten en werkzaamheden en afstemming met betrokken partners heeft plaatsgevonden. Momenteel is het voorlopig ontwerp (VO) bijna klaar met definitieve projectraming  en zal  het project conform planning gaan uitvoeren. Eind 2015 is de uitvoering gereed, hiervoor is nog een budget van € 1,2 miljoen beschikbaar.

Baggeren Havens
Dit project omvat het op diepte baggeren van de Waalhaven, Lindenberghaven en 't Meertje. Het project is conform planning in 2013 gereed gekomen en de kosten zijn geactiveerd. In 2014 zijn ook alle nagekomen verplichtingen afgewikkeld en hebben wij bij de voorjaarsnota 2014 het resterende budget van € 125.000 ingezet voor de knelpunten op het investeringsproject Damwand Waalkade.