Groen & Water

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2018

Vrijval

1. Specifiek

Valkhofpark/Hunnerpark

1.657

9

-76

0

1.725

Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP)

600

571

35

0

0

-5

Park Lingezegen

2.423

2.413

0

0

0

10

De Bastei

500

0

0

0

500

Goffertpark

300

46

231

28

-5

Vergroening Stedelijk Gebied

0

-70

0

0

70

Nijmegen West Groene Buffer

1.000

0

0

0

1.000

2. Bulk

Woonomgevingsverbeteringen

375

0

379

0

-5

Rioolinvesteringen Waalsprong

3.043

0

1.746

0

1.297

3. Eigen dekking

Groot-en vervangingsonderhoud

6.209

0

3.887

0

2.322

Stelselverbetering

                 1.072

                    -   

             280

                     -   

              792

Krediet Valkhofpark/Hunnerpark
De voortgang is afhankelijk van besluitvorming en eventuele bouw van de Donjon en De Bastei (Stratemakerstoren). Het budget wordt besteed aan het opknappen van het Valkhofpark. De bouw van De Bastei vindt plaats in 2015. De Donjon bevindt zich in de ontwerpfase.
Status investering: ontwerpfase.

Krediet LOP
Door Stichting Via Natura zijn met Nijmeegse gemeentelijke bijdrage en bijdragen van derden een wandelverbinding annex ecologische verbindingszone en de visualisatie van het Romeinse waterwerk gerealiseerd.
Status investering: realisatie afgerond.

Krediet Park Lingezegen
Op 1 december 2010 is de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen van start gegaan. Onze investeringsbijdrage is gerealiseerd. Het resterende budget is besteed aan realisatie brug ’t Meertje. Voorbereiding en aanbesteding hebben plaatsgevonden, de uitvoering is gerealiseerd in 2013. Administratieve afhandeling was in 2014.
Status investering: afgerond.

Krediet Goffertpark
In 2013 hebben wij veel tijd en energie gestoken in samenspraak met en tussen de partijen die in Volkspark De Goffert actief zijn. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke gedragen projectenlijst ter verbetering van het park; de uitvoering van deze projecten is  goeddeels afgerond; deze projecten betalen wij uit het krediet voor De Goffert. Bovendien heeft de samenspraak geleid tot meer betrokkenheid tussen met name de 'groene' organisaties en weten zij elkaar beter te vinden.
Realisatie: afgerond behoudens eindoplevering onderkomen Bijenhoudersvereniging. De afwikkeling vindt in het voorjaar van 2015 plaats.
Status investering: realisatiefase, nagenoeg afgerond

Vergroening Stedelijk Gebied
Aanleg parkje Enkstraat is gestart; aanleg parkje Tollensstraat en park Spechtstraat zijn in voorbereiding. In 2014 is het terrein aan de Spechtstraat aangekocht.

Krediet De Bastei
Besluitvorming omtrent inzet krediet voor realisatie Bastei is afgerond. Realisatie in 2015.

Krediet Nijmegen-West Groene Buffer
De raad heeft, bij motie van 5 september 2012, besloten om € 1 miljoen te reserveren vanuit de exploitatie van de Stadsbrug in een “Groenfonds” om maatregelen te nemen betreffende de luchtkwaliteit en geluid na oplevering van de Energieweg en de stadsbrug de Oversteek. Is er geen overlast, dan wordt het bedrag bestemd voor meer groen in Nijmegen-West. Uiterlijk 2018 zal dan een plan worden opgesteld. Bij de oplading van de stadsbegroting 2014 zijn uitgaven in de planexploitaties omgezet naar investeringen, waaronder ook dit bedrag. Het krediet was in eerste instantie opgenomen binnen het totaalkrediet Investeringen in Planexploitaties bij het Programma Grondbeleid en is verplaatst naar het Programma Groen & Water.

Krediet Woonomgevingverbeteringen
Beoogde projecten zijn opgestart en in 2014 afgerond. De budgetoverschrijding met ruim €4.500 wordt in 2015 gecompenseerd.

Krediet Rioolinvesteringen Waalsprong
In de loop van 2013 is ook de financiering van uitbreidingsinvesteringen van de Riolering in de Waalsprong ondergebracht in programma Groen & Water. Er is een apart krediet (K000212) beschikbaar gesteld voor deze investeringen. De uitbreidingsinvesteringen worden door de GEM Waalsprong bij de gemeente in rekening gebracht.

Krediet Groot – en Vervangingsonderhoud/Krediet Stelselverbetering
De voor 2014 geprogrammeerde projecten zijn in gang gezet. De Najaarsnota meldde dat in 2014 voor  €4,5 miljoen -ex rioolinvesteringen Waalsprong-  zou worden gerealiseerd. Uiteindelijk komt de realisatie uit op €4.167.000. Het in 2014 beschikbare gestelde krediet bedroeg €3.487.000, naast het restantkrediet ad €3.794.000
van voorgaande jaren. Het restantkrediet per 31-12-2014 bedraagt  €3.114.000 (waarvan €889.000 reeds verplicht). Dit betekent €680.000 minder restantkrediet dan een jaar geleden.