Investeringen

Investeringen en planexploitaties zijn de middelen waarmee in de stad verandering, verbetering en vernieuwing kan wordt gecreëerd. In de gebiedsontwikkelingen worden de investeringen veelal via de planexploitaties gerealiseerd en na gereedkomen verrekend met het investeringsbudget. De overige  investeringen worden binnen de programma’s zelf uitgevoerd of aanbesteed.

In de Najaarsnota hebben we een tabel opgenomen over de oplevering van de investeringen (zie blz 51 van de Najaarsnota). Het algemene beeld is dat die planning niet is veranderd. In bovenstaande tabel geven we per krediet een financiële verantwoording van de besteding. In de volgende hoofdstukken gaan we per programma inhoudelijk op de besteding in.

De overheveling van kredieten (Kolom "Budget 2015-2018") en de vrijval van kredieten (zie kolom "Vrijval") hebben we meegenomen in begrotingswijziging BW-01396 (zie Raadsvoorstel Stadsrekening 2014).

Bedragen * €.1 000

 Krediet 

 Totaal krediet

Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

Budget 2015-2018

Vrijval

1023 Groen & Water

Woonomgevingsverbeteringen

375

379

-5

Groot-en vervangingsonderhoud Riool

6.209

3.887

2.322

Stelselverbetering Riool

1.072

280

792

Valkhofpark/Hunnerpark

1.657

9

-76

1.725

Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP)

600

571

35

0

-5

Park Lingezegen

2.423

2.413

0

10

De Bastei

500

500

Goffertpark

300

46

231

28

-5

Uitbreidingsinvesteringen Riool Waalsprong

3.043

1.746

1.297

Bastei

0

-70

70

Vergroening Stedelijk Gebied

1.000

1.000

1031 Ruimte & Cultuurhistorie

Masterplan oude stad

435

101

335

Cultuurhistorie

1.000

308

292

400

1032 Grondbeleid

Stadsbrug

25.400

24.163

1.237

0

Vasim

2.700

2.700

Mercuriuspark

1.500

0

1.500

Toe te rekenen plankosten

5.500

1.000

3.427

0

1.073

1041 Economie & Toerisme

Waalkade

18.214

5.381

10.908

1.176

3.101

Baggeren Havens

1.775

1.684

94

-3

1043 Facilitaire diensten

Gemeentelijke accommodaties

750

750

0

Vastgoed Rendabel

1.307

1.128

0

179

Wijkcentrum Dukenburg

2.500

27

2.473

0

Duurzaamheid

3.841

2.881

959

Stevenstoren

1.300

2

337

961

1051 Zorg & Welzijn

Skaeve Huse

300

300

Jongerencentrum Nijm.Noord

400

400

1052 Sport

Ondersteuning Quick

1.000

655

345

Talent Centraal

5.000

4.333

9.333

Kunstgrasvelden

1.300

237

1.063

Revitalisering Binnensportaccomm

1.000

105

895

Jongerencentrum Nijm.Noord

400

400

1063 Wijken

Voorzieningshart Waterkwartier

4.000

613

3.387

0

Sport- en Speelplekken Noord

150

130

20

1071 Cultuur

Nieuwbouw Doornroosje

12.519

29

12.490

0

Keizer Karel Podia

1.500

293

1.286

1.000

921

1072 Mobiliteit

Fiets

5.784

5.543

427

-159

-27

Ophogen bushaltes

163

68

-7

0

103

Selectief toegangssysteem

813

817

5

-9

HOV/verkeerstructuur Waalsprong

2.172

2.029

70

0

73

Doorsteek Visveld

35

172

-136

0

Fietstunnels Waalsprong

7.318

567

1.914

3.500

8.336

Marienburggarage Parkeerapparatuur

300

300

Parkeerverwijssysteem

495

495

5

0

-5

Waalkade afsluiting (busbaan)

200

200

Aanleg Dorpensingel

140

194

-59

Groene Route

2.530

2.302

-1.305

3.309

4.842

Parkeren Hezelpoort

2.598

2.523

1.898

1.973

Parkeergarage Plein 44

2.950

2.828

122

1073 Onderwijs

Bewegingsonderwijs Kristallis

950

0

950

Uitbreiding BS Hidaya

274

15

259

Kostenplaatsen

Bedrijfsinvesteringen

4.381

0

3.517

0

907

-43

 

Investeringen worden in de begroting gedekt door kapitaallasten (rente en afschrijving)  Tot aan moment van gereedkomen wordt de rente bijgeschreven op de investering. In het jaar na gereedkomen komen de kapitaallasten  ten laste van het desbetreffende programma. De ontwikkeling van de kapitaallasten ziet er voor 2014 als volgt uit:

Krediet

Begroting

Realisatie

Verschil

Stand Primitieve begroting

41,7

- aankoop parkeerplaatsen Plein ‘44

0,1

- voorjaarsnota / vrijval

-4,1

- najaarsnota

0.2

Het verschil dat zich voordoet wordt voor het merendeel veroorzaakt door een inhaalafschrijving op het parkeerdek Ovatonde. De oorspronkelijk verwachte levensduur was langer dan economisch haalbaar en de boekwaarde is hierop gecorrigeerd.