Inleiding

Deze stadsrekening 2014 is de eerste van het huidig college. Na de verkiezingen in maart zijn de onderhandelingen gestart en hebben wij op 14 mei ons Coalitieakkoord 2014-2018 "Samen voor Nijmegen, sociaal, duurzaam en ondernemend" vastgesteld.

Het jaar 2014 wordt gekenmerkt door een licht herstel van de economie. De begroting 2015 kent geen extra bezuinigingen en deze jaarrekening geeft ook een tamelijk stabiel beeld. Terugkijkend hebben we een goede start kunnen maken met het uitvoeren van het coalitieakkoord en zien we voldoende mogelijkheden deze koers dit jaar vast te houden.

We hebben afgelopen jaar geïnvesteerd in een sterk, sociaal en duurzaam Nijmegen. We zien dat sectorale oplossingen niet meer werken: we verbinden economie met sociaal en onderwijs, binnenstad met stad en regio, wonen met zorg en welzijn. In onze stad werken burgers, instellingen, bedrijven en overheid samen aan een sociale samenleving. Deze coalitie heeft zorg voor elkaar hoog in het vaandel staan en kiest daarbij voor de menselijke maat. Nijmegen is een ‘wij-stad’, waar niemand buiten de boot valt.

De ambities die wij in dit coalitieakkoord hebben verwoord, zijn opgenomen in een strategische agenda waarmee we actief kunnen sturen op de thema's die we voor komende jaren centraal hebben gesteld.

1. Zorgzame stad
2 .Woon- en groeistad
3. Stad die werkt en leert
4. Duurzame stad
5. Bruisende binnenstad
6. Stad in de regio.

In 2014 zijn we aan de slag gegaan met deze thema's en in de begroting 2015 zijn deze  verwerkt. Nu voeren we het debat met de raad en de stad over de wijze waarop we kunnen sturen op deze thema’s. In 2015 zal dit concreter worden.
Aangezien de programma's het niveau zijn gebleven waarop  de gemeentelijke middelen worden geautoriseerd door uw raad is dit de basis van de verantwoording 2014.

Een van de grote klussen waarvoor we ons in 2014 geplaatst zagen, was het invoeren van de zogenoemde 3 D's, de decentralisatie jeugdzorg, Wet Maatschappelijke ondersteuning en de participatie wet. De MGR werkbedrijf is opgericht en er zijn contracten  afgesloten waarmee we  op 1 januari klaar stonden voor de nieuwe taken die op de gemeente zijn afgekomen We hebben dit  in samenwerking met de regiogemeenten opgepakt waarmee we ook invulling hebben gegeven aan de ideeën rondom regionalisering.
Tot dusverre is de transitie conform de verwachting verlopen maar we blijven alert of iedereen de zorg kan krijgen die nodig is. Daarom stellen we voor om uit het rekeningoverschot  bijna € 1,4 miljoen te bestemmen voor de reserve  Wmo- jeugd. Ook zijn er natuurlijk zorgen over de ontwikkeling van het BUIG-budget, maar daarover meer in paragraaf weerstandsvermogen.

In de stad wordt  nog volop gebouwd en worden plannen ontwikkeld. Desondanks hebben we ook dit jaar weer verliezen moeten nemen op onze planexploitaties. In totaal hebben we € 5,3 miljoen aan verlies genomen, waarbij we wel aantekenen dat hiervan € 4 miljoen al was voorzien en opzij was gezet in ons  Coalitieakkoord.
Kijkend naar de uitvoering van onze begroting hebben we verschillende investeringen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld Doornroosje en hebben we aan onze gereedgemelde investeringen nog een bedrag  over gehouden van € 2,9 miljoen.

Het rekeningresultaat bedraagt € 10,1 miljoen voordelig, terwijl we bij de najaarsnota nog € 4,6 miljoen voordeel dachten te realiseren. Dit extra voordeel wordt  veroorzaakt door incidentele meevallers en dan vooral  door in het verleden ontvangen rijksgelden die we niet meer terug hoeven te betalen, maar mogen houden.

In 2014 hebben we de saldireserve, onze buffer voor tegenvallers, toe zien nemen van € 62,4 miljoen naar               € 68,6 miljoen. Dit  ondanks de  verliezen in de planexploitaties, waarvoor we eerder al   € 5,3 miljoen  uit de saldireserve hebben gehaald. Hiermee is de saldireserve nog niet geheel voldoende om alle  risico's op te vangen, maar na toevoeging van het rekeningresultaat is het gewenste weerstandsvermogen bijna gehaald. Op basis van de huidige inzichten hebben wij er vertrouwen in dat wij, conform afspraak met uw raad  in 2018 de gewenste verhouding tussen risico's en saldireserve  bereiken.

Tenslotte willen wij  niet onvermeld laten dat de bezuinigingsopdracht die wij mee hebben gekregen vanuit de vorige periode  gehaald is. Dat betekent dat we ruim € 7 miljoen aan bezuinigen hebben gerealiseerd in 2014.

Ons College legt deze stadsrekening 2014 voor aan uw raad en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.