Voorwoord

De stadsrekening 2014 bestaat uit twee onderdelen. Het Jaarverslag en de Jaarrekening.

In het jaarverslag staat de bestuursagenda centraal waarin per programma een korte verantwoording is opgenomen. Daarnaast wordt in het jaarverslag beschreven hoe Nijmegen er financieel voor staat en zijn paragrafen opgenomen over gemeentebrede onderwerpen die de programma’s overschrijden

In de jaarrekening staan de bezittingen en schulden in de balans en de kosten (lasten) en opbrengsten (baten) in het ‘overzicht van baten en lasten’. De SiSa-bijlage maakt ook onderdeel uit van de jaarrekening.

De uitgebreide programmaverantwoording over de dingen die in Nijmegen zoal gedaan zijn, is opgenomen als een  PDF bestand. Dit biedt de mogelijkheid om vanuit programma's in te zoomen op de onderliggende producten. Deze versie is te vinden op www.nijmegen.nl

De Stadsrekening wordt digitaal beschikbaar gesteld via pcportal.nijmegen.nl . Speerpunten hierbij zijn toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Zo gaat navigeren sneller, wordt meer ondersteund met grafieken en is een nadere verdiepingsniveau beschikbaar.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen